ADARA - мебели от масив София
Interior consultations are carried out by prior arrangement

131-133 Oborishte Str., Sofia
+359 877 66 55 68
adara@adara.info

Title Image

Privacy Policy

  Personal data protection policy of ADARA-M Ltd

За какво и за кого се прилага настоящата политика за защита на личните данни?

   “Адара-М” ООД, със седалище и регистриран адрес в гр. София, ул. Оборище 131-133, е администратор на предоставените от Вас лични данни и информация, която се свързва с Вас и може да Ви идентифицира, и която ние събираме от и за Вас, посредством услугите на дружеството и в рамките на дейността на същото. Подобна информация („Лични данни“) бива обработвана в съответствие с условията на настоящата Политика за защита на личните данни. Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага за всички потребители, включително за такива, които използват услугите на Дружеството, без да са регистрирани или абонирани за услуга на Дружеството, както и за такива, които са се регистрирали или са се абонирали за услуги на Дружеството. Услугите на Дружеството не са предназначени за лица под 16 години и целево не се събират лични данни от такива лица.

1. Кои данни са лични данни?

   Съгласно приложимите разпоредби на Регламент № 2016/679 (ЕС), личните данни се определят като: “Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната и социална идентичност на това физическо лице".

2. Какви видове лични данни за вас събираме?

   Дружеството събира: А) Данни за контакт: информацията, която предоставяте, за да се регистрирате за услуга на Дружеството, да създадете свой профил, да се абонирате за бюлетин или да отправите запитване. Данните за контакт могат да включват – имена, адрес на електронна поща, телефонен номер, постоянен адрес, държава; Б) Информация, която сте позволили на социалните медии да споделят с Дружеството: Ако осъществите достъп до услуга на Дружеството чрез услуга на социална медия или свържете услуга на Дружеството към услуга на социална медия, информацията, която Дружеството събира, може да включва също така потребителска идентификация или потребителско име, свързани с тази услуга на социална медия, всякаква информация или съдържание, за които сте дали съгласието си да бъдат споделени от услугата на социалната медия с нас, включително профилна снимка, адрес на електронна поща, както и всякакви други данни, които сте направили публично достъпни във връзка с тази услуга; В) Информация за дейността: когато осъществявате достъп до или взаимодействате с услуга на Дружеството: Когато осъществявате достъп до или взаимодействате с услугите на Дружеството, ние можем да събираме информация относно тези посещения. „Бисквитки“ и други аналогични технологии също могат да бъдат ползвани за събиране и съхраняване на информация относно ползването на услугите на Дружеството от Ваша страна, например страниците, които сте посетили, съдържание, което сте разглеждали, заявки за търсене, които сте направили, и реклами, които сте видели, която информация може да включва – IP адрес; вид на браузъра, данни за устройството. За повече информация, моля запознайте се с нашата Политика за „Бисквитки“. Дружеството по какъвто и да е начин не съхранява: финансова информация; информация, касаеща чувствителни лични данни, свързана с произход; политически, религиозни и други убеждения; здравен статус; съдебно минало; участие в синдикални и политически организации. Свързани услуги: Услугите на Дружеството може да са свързани и с интернет страници, управлявани от несвързани дружества и може да включват реклами или да предлагат съдържание, функционалности или приложения, разработени и поддържани от несвързани дружества. Дружеството не носи отговорност за практиките за защита на лични данни на такива несвързани дружества.

3. Как използваме вашите лични данни?

   Данните, които дружеството събира от и за Вас, се използват за: 3.1. Предоставяне на услугите на дружеството; 3.2. Оценяване, анализиране и подобряване на услугите на дружеството, съобразно Вашите очаквания и интереси; 3.3. Повишаване нивото на Вашата удовлетвореност при използване на услугите на Дружеството, като Ви предоставяме подходящо и интересно за Вас съдържание; 3.4. Предлагане качествено клиентско обслужване, да комуникираме с Вас и да отговаряме на запитвания; 3.5. Защитата и запазването на правата на Дружеството, като по-конкретно, може да има случаи, в които е възможно Дружеството да разкрие данните, ако разкриването е необходимо (i) за защитата, упражняването или запазването на законните права, неприкосновеността на личния живот, безопасността или собствеността на Дружеството, неговите служители, посредници и контрагенти, ii) за защитата на Дружеството срещу измама, или (iii) за целите на управлението на риска; 3.6. Провеждане на преговори и за изпълнение на договорно правоотношение между Дружеството и Вас; 3.7. Спазване закона или законовите процедури и/или в изпълнение на искания от обществени и държавни органи; 3.8. Предоставяне функционалност за споделяне в социалните медии, ако се впишете (логнете се) с или свържете профил (акаунт) за услуга на социалните медии с услугите на Дружеството, можем да споделим Вашето потребителско име, снимка и харесвания, както и Вашата дейност и коментари, с други потребители на услугите на Дружеството и с Вашите приятели, свързани с услугата на социалните медии, която ползвате. Можем също така да споделим тези лични данни с доставчика на услугата на социалните медии; 3.9. С Вашето предварително съгласие, да Ви изпращаме (по електронна поща, SMS, телефон, чат и социални медии) оферти, промоции и други маркетингови съобщения, свързани с услугите на Дружеството, услуги/продукти на свързани лица и/или партньорски организации, осъществяващи дейност в сферата на бизнеса с недвижими имоти, включително дружества от групата на “Адара-М” ООД и брандирани или кобрандирани услуги и функции, провеждани съвместно с партньорска организация или свързано лице; 3.10. С Вашето предварително съгласие, Ви изпращаме маркетингови съобщения, съобразени с индивидуалните Ви интереси и търсения, посредством електронни съобщения. Дружеството може да използва анонимизирана информация или информация, която вече не позволява да Потребителите да бъдат идентифицирани пряко или непряко като конкретно физическо лице, за всякакви цели или за споделяне с трети лица.

4. На какво основание използваме вашите лични данни?

   Обработването на Вашите лични данни за целите на: - Раздел 3: т.3.1. – т.3.5 от настоящата Политика за защита на личните данни, е извършвано на основание законен интерес на дружеството и е необходимо с оглед на предоставянето на поисканите услуги; - Раздел 3: т.3.6. от настоящата Политика за защита на личните данни, е извършвано на основание законово задължение на дружеството и е необходимо за спазване на приложимото законодателство; - Раздел 3: т.3.7. от настоящата Политика за защита на личните данни, е извършвано на основание сключване на договор с дружеството и е необоходимо за влизането в договорно правоотношение с дружеството или, ако същото вече е било сключено, за изпълнението му; - Раздел 3: т.3.8. – т.3.10. от настоящата Политика за защита на личните данни, е извършвано на основание Вашето съгласие и имате право по всяко време да оттеглите Вашето съгласие без последици;

5. Как обработваме вашите лични данни?

   Личните данни се обработват както с автоматични средства, така и ръчно, и са защитени чрез подходящи мерки за сигурност, като се вземат предвид достиженията на техническия прогрес, разходите по изпълнението, както и естеството, обхвата, контекста и целта на обработката. Дружеството въвежда подходящи административни, технически, кадрови и физически мерки, за да опази личните данни, с които разполага, от загуба, кражба и неразрешено ползване, разкриване или модифициране.

6. Кой има достъп до вашите лични данни?

   Дружеството може да споделя Вашите лични данни за целите на Раздел 3 със следните категории получатели, намиращи се в рамките на Европейския съюз: А) Трети лица доставчици на услуги, на които са възложени дейности по обработването и които са надлежно назначени за обработващи лични данни, когато това се изисква от действащото законодателство, доставчици на спомагателни за или поддържащи услугите на Дружеството услуги и в този контекст лица, предоставящи IT услуги, експерти, консултанти, адвокати; Б) Свързани лица в качеството им на администратори или обработващи лични данни; В) Компетентни органи с оглед спазване на приложимите законодателство.

7. Какви са вашите права по отношение на личните Ви данни?

   Съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 имате право по всяко време да: - получите потвърждение дали вашите лични данни съществуват, да получите копие от тях и да бъде информирани както относно тяхното съдържание, така и относно техния източник, както и право да получите допълнителна информация, посочена в настоящата Политика за защита на личните данни, относно целите на обработването на вашите лични данни, категориите получатели, съществуването на каквото и да било автоматизирано вземане на решения (ако има такова), предвидения период, за който Дружеството ще ги съхранява (където е възможно).; - проверите точността на вашите лични данни и да поискате тяхното коригиране, актуализиране или изменение; - поискате изтриването или анонимизирането на вашите лични данни, в случаите в които: • Данните се обработват в нарушение на приложимото законодателство; • Дружеството вече не се нуждае от данните за целите, за които са събрани; • Дружеството има законово задължение да ги изтрие; • Възразили сте срещу обработването, основано на законен интерес, и не съществуват убедителни законови основания, които се ползват с предимство, да продължи такова обработване; - поискате от Дружеството да ограничи обработването на вашите лични данни, в случаите, в които: • оспорвате точността на данните, докато Дружеството не предприеме необходимите мерки за коригирането им или проверка на точността им; • обработването е незаконосъобразно, но не желаете Дружеството да изтрива Данните; • Дружеството вече не се нуждае от Вашите лични данни за целите на обработването, но Вие изисквате данните за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или • сте възразили срещу обработването, основано на законен интерес, в очакване на проверка дали Дружеството има убедителни законови основания да продължи обработването. - възразите срещу обработването на Данните, когато то се основава на законен интерес, включително за маркетингови цели; - изискате изтриването на Данните без неоправдано забавяне; - получите електронно копие на Данните („преносимост на данните“), в случаите, в които Данните се обработват с автоматични средства и обработването е или (i) въз основа на вашето съгласие, или е (ii) необходимо за изпълнението на договор с дружеството; и - подадете жалба до съответния надзорен орган. Можете да изпратите искането си на адреса, посочен по-долу. В искането си, моля, включете адрес на електронна поща, име, адрес и телефонен номер и посочете ясно каква информация желаете да получите, промените, актуализирате, скриете или изтриете. Добре е да знаете, че дори след като премахнете профила си или ако сте поискали изтриване на данните Ви, копия от определена информация от профила Ви могат да останат видими при определени обстоятелства, например, ако сте споделяли информация със социални медии или други услуги, или когато запазването на такива копия е необходимо с оглед спазване на законови задължения или правна защита. Поради природата на технологията за кеширане на информацията, Вашият профил може да не стане незабавно недостъпен за останалите. Може също така да запазим на нашите сървъри архивна информация, свързана с Вашия профил, за известно време след премахването или искането за изтриване, ако това се налага с оглед спазване на приложимото законодателство. В допълнение към горното, по отношение на вашите лични данни, използвани от Дружеството за маркетингови цели, можете да изберете по всяко време да не получавате директни маркетингови съобщения. Ако вече не желаете да получавате от нас електронни писма за целите на рекламата и маркетинга за в бъдеще, можете да откажете да получавате подобни електронни писма като следвате инструкциите за отписване в нашите съобщения. Можете също така да изпратите искане на адреса, посочен по-долу. Споделяне от наша страна на Ваша лична информация с наши Свързани лица за техни маркетингови цели: Ако бихте предпочели да не споделяме Ваша лична информация за в бъдеще с наши Свързани лица за техни цели на директния маркетинг, можете да откажете такова споделяне, като изпратите искане на адреса, посочен по-долу в Политиката за защита на личните данни. Във всички горепосочени случаи можем да се свържем с Вас и да ви поискаме допълнителна информация, за да изпълним искането Ви.

8. Периоди на съхранение на лични данни

   Ние ще пазим Вашите лични данни за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са били събрани данните, както е описано в тази Политика зазащита на личните данни. следните периоди на запазване ще се прилагат при обработката на Вашите лични данни за посочените по-долу цели: Данните, събрани за целите, посочени в Раздел 3, т. 3.1. – 3.7 от настоящата Политика за защита на личните данни, се запазват за времето на предоставяне на услугите на Дружеството или изпълнение на договорното правоотношение с дружеството, като се добави и продължителността на давностния срок съгласно приложимото законодателство след прекратяването на услугите или изпълнението на договора с Дружеството; Данните, събрани за целите, посочени в Раздел 3, т.3.8 от настоящата Политика за защита на личните данни, се запазват за времето, необходимо за вписване в Услугата на Дружеството чрез социална мрежа; Данните, събрани за целите, посочени в Раздел 3, т.3.9. – т.3.10. от настоящата Политика за защита на личните данни, се запазват за период от 24 месеца от събирането им; В края на периода на запазване Вашите лични данни ще бъдат или заличени, или анонимизирани или агрегирани.

9. Актуализиране на настоящата политика за поверителност

   Дружеството има право да изменя или актуализира настоящата Политика за защита на личните данни по каквато и да е причина (включително, но не само, промени в приложимото законодателство и разяснения, указания, решения, становища и разпореждания, свързани с такова приложимо законодателство. Всякакви промени в тази Политика за защита на личните данни ще бъдат предварително обявявани чрез публикуване на сайта на дружеството.

10. Контакти

   Ако имате въпроси във връзка с настоящата Политика за защита на личните данни, моля да се свържете се с нас на следния адрес на електронна поща: adara@adara.info